ارتباط با ما

مدیر مسئول: رضا حاجی آبادی

نشانی پستی: خیابان انقلاب، خیابان رامسر، شماره ۱، واحد ۵
کد پستی: ۱۵۸۱۸۱۳۱۱۸
تلفن: ۸۸۳۱۷۸۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات: ۹۶۰۶۲۶
دورنگار: ۸۸۳۱۷۸۳۲
پست الکترونیکی: nashr_1000@yahoo.com
نشانی اینترنتی: www.nashrehezare.ir